Współpraca z EHA i PATH

UK flag

Władze Stowarzyszenia

Zarząd

Prezes
Prof. dr hab. inż. Janina Molenda
Profesor zwyczajny
Wydział Energetyki i Paliw AGH
Kierownik Katedry Energetyki Wodorowej
Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej. Uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk chemicznych w roku 1979 na AGH, a w roku 1984 uzyskała doktorat z zakresu inżynierii materiałowej na Uniwersytecie Bordeaux we Francji. Tytuł profesora uzyskała w 1994r.
Działalność naukowa w zakresie: akumulatorów typu Li-ion i Na-ion, fundamentalnych zagadnień dotyczących zjawiska interkalacji litu do związków metali przejściowych, wysokotemperaturowych tlenkowych ogniw paliwowych (SOFC), właściwości transportowych niestechiometrycznych tlenków metali przejściowych, właściwości katalitycznych perowskitowych tlenków, przewodnictwa jonowego i struktury defektów w elektrolitach stałych, przejść izolator-metal w związkach metali przejściowych.

Vice-prezes
prof. dr hab. inż. Maria Jadwiga Gazda
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk


Vice-prezes
Dr hab. Andrzej Budziak, prof. AGH
Wydział Energetyki i Paliw AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora w dziedzinie nauk fizycznych uzyskał w 2003 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej.
Zajmuje się badaniem własności fizyko-chemicznych wodorków stopów międzymetalicznych otrzymywanych pod niskim i wysokim ciśnieniem wodoru, wodorków nanomateriałów na bazie węgla jak również badaniami ciekłych kryształów, magnetyków molekularnych oraz multiferroików. Specjalizuje się badaniach dyfrakcji promieni X oraz neutronów.
Obecnie pracuje nad wykorzystaniem biowodoru pozyskiwanego metodami mikrobiologicznymi z odpadów i produktów ubocznych przemysłu cukrowniczego w ramach projektu Biostrateg II.

Sekretarz
Dr inż. Anna Milewska
Wydział Energetyki i Paliw AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Ukończyła Wydział Inżynierii Materialowej i Ceramiki AGH. Uzyskała stopień doktora z zakresu inzynierii materiałowej w roku 2002 na AGH. Zatrudniona na Wydziale Energetyki i Paliw AGH w Katedrze Energetyki Wodorowej. Działalność naukowa w zakresie: badania materiałowe w obszarze ogniw litowych i sodowych (Li-ion batteries, Na-ion batteries).

Skarbnik
mgr inż. Katarzyna Walczak
Wydział Energetyki i Paliw AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Absolwentka Wydziału Energetyki i Paliw AGH. Adiunkt w Katedrze Energetyki Wodorowej na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Działalność naukowa w zakresie badań właściwości fizykochemicznych polianionowych materiałów katodowych dla akumulatorów typu Li-ion oraz Na-ion.Komisja Rewizyjna

Członek Komisji Rewizyjnej
Prof. dr hab. inż. Janusz Toboła
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Absolwent kierunku fizyka techniczna na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AGH w 1990. Doktorat w dziedzinie nauk fizycznych obronił w 1994, habilitację w zakresie teorii ciała stałego w 2003. Tytuł profesora uzyskał w 2011. W latach 1998-2015 wielokrotnie przebywał jako profesor zaproszony w kilku ośrodkach naukowych we Francji (Grenoble, Nancy, Rouen), USA i Japonii. Specjalizuje się w obliczeniach struktury elektronowej i teoretycznych badaniach własności fizycznych złożonych układów materii skondensowanej, w szczególności właściwości magnetycznych, transportowych, termoelektrycznych i nadprzewodzących. Współpracuje z wieloma ośrodkami polskimi i zagranicznymi. Jest autorem ponad stu artykułów, w tym kilkunastu z zakresu badań nieuporządkowanych układów krystalicznych na ogniwa elektryczne.

Członek Komisji Rewizyjnej
Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak
Wydział Energetyki i Paliw AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak urodził się w 22 kwietnia 1954 w Częstochowie, jest profesorem zwyczajnym w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; obecnie dyrektor Centrum Energetyki AGH. Ma tytuł magistra inżyniera energetyki cieplnej z Instytutu Metalurgii, Mariupol, Ukraina uzyskany w 1979 roku; tytuł doktora nauk technicznych i habilitację z Politechniki Częstochowskiej w roku 1983 i 1991. W 1987 roku otrzymał stypendium japońskiego Ministerstwa Edukacji. Pracował na Wydziale Inżynierii Chemicznej na Uniwersytecie w Tokio od 1987 do 1989. Od 1991 do 1994 roku pracował jako profesor inżynierii chemicznej w Nagoya University w Japonii. Autor lub współautor ponad 500 artykułów, 7 książek, monografii, 26 4 rozdziałów w książkach oraz 17 patentów na takie tematy jak: wytwarzanie energii, spalanie węgla, hydrodynamiki i spalanie w warstwie fluidalnej, czystego wykorzystania węgla, zaawansowanych systemów spalania węgla, suchego odsiarczania i zaawansowane sorbenty, odsalanie, układy adsorpcyjne, produkcja i magazynowanie wodoru. Ponad 300 prac dla energetyki i kilkanaście wdrożeń przemysłowych.
Koordynator międzynarodowych programów badawczych (4 i 5. PR, 7. PR UE, Norweski Mechanizm INCO Copernicus, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, ERA NET Biomodelling, NEDO Japonia), Przewodniczący Rady Naukowej projektu "Bloki nadkrytyczne" (2008-2010 ). Koordynator Krajowego programu strategicznego "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii" zadanie 2 "spalanie w tlenie" (2011-2015), koordynator kilku grantów badawczych, projektów rozwojowych i prac wdrożeniowych w krajowych i zagranicznych koncernach energetycznych. Przedstawiciel Polski w Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) Fluidalna Konwersja Paliw. Członek Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu. Członek Polskiej Akademii Umiejętności.

Członek Komisji Rewizyjnej
Prof. dr hab. inż. Tomasz Czujko
Wydział Nowych technologii i Chemii
Wojskowa Akademia Techniczna

Prof. dr hab. inż. Tomasz Czujko uzyskał tytuł mgr. inż w 1991 roku, na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej, WAT, na kierunku fizyka techniczna. W 1998 roku otrzymał tytuł doktora nauk technicznych na tym samym wydziale, w dyscyplinie inżynieria materiałowa i specjalności metaloznawstwo fizyczne.
W okresie 2000-2001 prowadził badania w ramach programu stypendialnego dla młodych doktorów - NATO Fellowship na Uniwersytecie Waterloo, Kanada, gdzie następnie w okresie 2004-2009 zatrudniony był jako Research Associate Professor. W okresie 2009-2010 odbył staż naukowy w CanmetENERGY, Hydrogen Fuel Cells and Transportation, Natural Resources Canada, jako Research Officer.
W latach 2011-2018 zatrudniony był na etacie profesora nadzwyczajnego, a od roku 2018 profesora zwyczajnego w Katedrze Zaawansowanych Materiałów i Technologii, Wydziału Nowych Technologii i Chemii, WAT. Od roku pełni obowiązki Dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej, WAT. Aktualnie obszar jego zainteresoważ naukowych obejmuje nanomateriały do magazynowania wodoru, fotokatalityczne powłoki anodowe oraz techniki przyrostowe.

Członek Komisji Rewizyjnej
dr Monika Bakierska
Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński
Karaków

Doktor nauk chemicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwentka anglojęzycznych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich "Społeczeństwo-Technologie-Środowisko" prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim i współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2019 roku adiunkt w Zespole Technologii Materiałów i Nanomateriałów Zakładu Technologii Chemicznej Wydziału Chemii UJ. Współautorka przeszło 25 publikacji (h = 10) oraz 6 udzielonych patentów i 5 zgłoszeń patentowych z dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie chemii materiałów i nanomateriałów do zastosowań w technologiach magazynowania energii w akumulatorach Li-ion.

Członek Komisji Rewizyjnej
Dr inż. Mariusz Krauz
CEREL, Boguchwała
Techniczna 1, 36-040 Boguchwała

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. Uzyskał stopień doktora z zakresu inżynierii materiałowej w roku 2008 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Zatrudniony w Instytucie Energetyki Oddział Ceramiki Cerel w Boguchwale. Pracuje na stanowisku adiunkta i jest jednocześnie kierownikiem Zakładu Inżynierii Ceramicznej. Prowadzi działalność naukową w zakresie technologii stałotlenkowych ogniw paliwowych, opracowania i stosowania materiałłw dla stałotlenkowych ogniw paliwowych oraz rozwoju technologii ceramicznych.