Współpraca z EHA i PATH

UK flag

Władze Stowarzyszenia

Zarząd

Prezes
Prof. dr hab. inż. Janina Molenda
Profesor zwyczajny
Wydział Energetyki i Paliw AGH
Kierownik Katedry Energetyki Wodorowej
Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej. Uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk chemicznych w roku 1979 na AGH, a w roku 1984 uzyskała doktorat z zakresu inżynierii materiałowej na Uniwersytecie Bordeaux we Francji. Tytuł profesora uzyskała w 1994r.
Działalność naukowa w zakresie: akumulatorów typu Li-ion i Na-ion, fundamentalnych zagadnień dotyczących zjawiska interkalacji litu do związków metali przejściowych, wysokotemperaturowych tlenkowych ogniw paliwowych (SOFC), właściwości transportowych niestechiometrycznych tlenków metali przejściowych, właściwości katalitycznych perowskitowych tlenków, przewodnictwa jonowego i struktury defektów w elektrolitach stałych, przejść izolator-metal w związkach metali przejściowych.

Vice-prezes
Dr hab. Andrzej Budziak, prof. AGH
Wydział Energetyki i Paliw AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora w dziedzinie nauk fizycznych uzyskał w 2003 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej.
Zajmuje się badaniem własności fizyko-chemicznych wodorków stopów międzymetalicznych otrzymywanych pod niskim i wysokim ciśnieniem wodoru, wodorków nanomateriałów na bazie węgla jak również badaniami ciekłych kryształów, magnetyków molekularnych oraz multiferroików. Specjalizuje się badaniach dyfrakcji promieni X oraz neutronów.
Obecnie pracuje nad wykorzystaniem biowodoru pozyskiwanego metodami mikrobiologicznymi z odpadów i produktów ubocznych przemysłu cukrowniczego w ramach projektu Biostrateg II.

Vice-prezes
Dr hab.inż. Piotr Jasiński, prof. PG
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki
Politechnika Gdańska,
ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

Pracuje na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Prowadzi badania naukowe w zakresie monitoringu wody i powietrza oraz urządzeń do konwersji energii. Jego zainteresowania dotyczą konstrukcji i mechanizmów działania czujników gazów toksycznych, czujników wilgotności oraz tlenkowych ogniw paliwowych. Obecnie prowadzi badania nad jednokomorowymi ogniwami paliwowymi oraz nad nowymi technologiami wytwarzania przyrządów elektroceramicznych.

Vice-prezes
Dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn
Kierownik Centrum Technologii Wodorowych (CHT2)
Kierownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (HiTEP)
Instytut Energetyki – Instytut Badawczy
ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, University of Iceland/University of Akureyri na Islandii oraz Haas School of Business, University of California, Berkeley w USA.
Uzyskał stopnie doktora habilitowanego i doktora nauk technicznych w dyscyplinie energetyka na Politechnice Warszawskiej, odpowiednio w latach 2019 i 2014.
Działalność naukowa w zakresie: rozwoju instalacji energetycznych ze stałotlenkowymi ogniwami elektrochemicznymi (SOFC/SOE) dla potrzeb realizacji koncepcji power-to-gas/power-to-fuel/power-to-gas-to-power, ze szczególnym uwzględnieniem metod numerycznych i zaawansowanych modeli obliczeniowych. Rozwój, konstrukcja i badania eksploatacyjne instalacji wodorowych, w tym demonstratorów pracujących w warunkach przemysłowych.

Sekretarz
Dr inż. Anna Milewska
Wydział Energetyki i Paliw AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Ukończyła Wydział Inżynierii Materialowej i Ceramiki AGH. Uzyskała stopień doktora z zakresu inzynierii materiałowej w roku 2002 na AGH. Zatrudniona na Wydziale Energetyki i Paliw AGH w Katedrze Energetyki Wodorowej. Działalność naukowa w zakresie: badania materiałowe w obszarze ogniw litowych i sodowych (Li-ion batteries, Na-ion batteries).

Skarbnik
mgr inż. Katarzyna Walczak
Wydział Energetyki i Paliw AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Absolwentka Wydziału Energetyki i Paliw AGH. Doktorantka w Katedrze Energetyki Wodorowej na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Działalność naukowa w zakresie badań właściwości fizykochemicznych polianionowych materiałów katodowych dla akumulatorów typu Li-ion oraz Na-ion.

Komisja Rewizyjna

Członek Komisji Rewizyjnej
Prof. dr hab. Leszek Czepirski
Wydział Energetyki i Paliw AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków


Członek Komisji Rewizyjnej
Dr inż. Mariusz Krauz
CEREL, Boguchwała
Techniczna 1, 36-040 Boguchwała

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. Uzyskał stopień doktora z zakresu inżynierii materiałowej w roku 2008 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Zatrudniony w Instytucie Energetyki Oddział Ceramiki Cerel w Boguchwale. Pracuje na stanowisku adiunkta i jest jednocześnie kierownikiem Zakładu Inżynierii Ceramicznej. Prowadzi działalność naukową w zakresie technologii stałotlenkowych ogniw paliwowych, opracowania i stosowania materiałów dla stałotlenkowych ogniw paliwowych oraz rozwoju technologii ceramicznych.

Członek Komisji Rewizyjnej
Dr hab. Antoni Paja, prof. AGH
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Absolwent Wydziału Mat-Fiz-Chem, kierunek fizyka, w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1969. Zajmuje się fizyką metali i stopów metalicznych, a w szczególności stopów amorficznych. Opublikował kilka prac na temat wpływu wodoru na właściwości fizyczne i strukturę elektronową związków międzymetalicznych. Obecnie kierownik Zespołu Badań Magnetycznych, Elektrycznych i Strukturalnych KFCS WFiIS AGH.

Członek Komisji Rewizyjnej
Prof. dr hab. Paweł Nowak
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków
Członek Komisji Rewizyjnej
Prof. dr hab. inż. Janusz Toboła
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Akademia Górniczo-Hutnicza
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Absolwent kierunku fizyka techniczna na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AGH w 1990. Doktorat w dziedzinie nauk fizycznych obronił w 1994, habilitację w zakresie teorii ciała stałego w 2003. Tytuł profesora uzyskał w 2011. W latach 1998-2015 wielokrotnie przebywał jako profesor zaproszony w kilku ośrodkach naukowych we Francji (Grenoble, Nancy, Rouen), USA i Japonii. Specjalizuje się w obliczeniach struktury elektronowej i teoretycznych badaniach własności fizycznych złożonych układów materii skondensowanej, w szczególności właściwości magnetycznych, transportowych, termoelektrycznych i nadprzewodzących. Współpracuje z wieloma ośrodkami polskimi i zagranicznymi. Jest autorem ponad stu artykułów, w tym kilkunastu z zakresu badań nieuporządkowanych układów krystalicznych na ogniwa elektryczne.